FAQ's SCE regeling & Postcoderoos

Klik hier voor FAQ van Postcoderoos

 

Onder kleinverbruiker wordt verstaan een elektrische aansluiting van maximaal 3x80A. Als u twijfelt over uw aansluiting neem dan contact op met uw elektriciteitsmaatschappij of met Best Energie.

Ja, als bedrijf-kleinverbruiker (maximaal 3 x 80A) kunt u ook gebruik maken van deze regeling.

Ja, u kunt meedoen in de nieuwe SCE regeling ongeacht eerdere deelname in postcoderoosprojecten of omdat u al zonnepanelen op uw eigen dak hebt geïnstalleerd.

De SCE regeling is een exploitatiesubsie die niet kijkt naar uw eigen energieverbruik.

Bij verhuizing buiten het postcoderoosgebied verandert er niets, u kunt gewoon blijven deelnemen aan het project.

U blijft dan ook wel lid van Best Energie.

De Algemene Leden Vergadering beslist, als hoogste orgaan van de coöperatie, over de investeringen en de verdeling van de opbrengsten.

Elk individueel lid heeft één stem in de besluitvorming, ongeacht de hoogte van zijn of haar financiële inleg.

Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor een stabiel financieel beleid en legt hierover verantwoording af aan de ALV.

De overheid betaalt de SCE subsidie jaarlijks uit aan de coöperatie. 

De coöperatie (besluit ALV) bepaalt het jaarlijkse rentepercentage dat wordt uitgekeerd aan de leden waarna de opbrengsten naar rato van de participaties worden verdeeld onder de individuele leden.

Participaties zijn voorbehouden aan de leden van Best Energie.

Wanneer u lid wilt worden en wilt investeren kunt u zich elders op deze website aanmelden.

U kunt in principe investeren op het moment dat er participaties worden uitgegeven voor een project. 

Daarvoor meldt u zich aan via het webportaal van Best Energie. Hier moet u in eerste instantie een account aanmaken voorzover u die al niet heeft. Via uw persoonlijke account kunt u dan vervolgens opgeven in welk(e) project(en) u wilt participeren. 

Het bestuur van Best Energie beoordeelt of u aan alle voorwaarden voor deelname voldoet en beslist over uw lidmaatschap voordat participaties worden toegekend. 

Voor details over de toekenning en de manier waarop de investering precies in zijn werk gaat verwijzen we graag naar het participatiereglement op onze downloadpagina.

De subsidieregeling voor de SCE projecten start vanaf het moment dat de installatie in gebruik wordt genomen en heeft een looptijd van 15 jaar.

Als het maximaal aantal kilo-watt-uren waarover subsidie kan worden verkregen in die 15 jaar niet wordt bereikt kan het tekort in een (laatste) 16e jaar nog worden ingehaald.

De belangrijkste risico's van de project zijn vastgelegd in een zogenaamd investeringsmemorandum dat u op de specifieke projectpagina's terug kunt vinden.

De coöperatie Best Energie u.a. maakt voor deze emissie gebruik van de vrijstelling onder art. 53 lid 2 vrijstellingsregeling Wft en staat niet onder toezicht van de AFM.

De bovengenoemde investeringmemoranda zijn niet ter goedkeuring aan de AFM voorgelegd.

 

AFM

Het bestuur van Best Energie streeft voor haar leden naar een jaarlijkse rentevergoeding van 5%.

Het definitieve rentepercentage wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering bepaald.

 

FAQ postcoderoos project Raaymakers

 

De overheid heeft de postcoderoosregeling (regeling verlaagd tarief) per 31 maart 2021 stop gezet. Daar is per 1 april 2021 de SCE regeling (subsidieregeling coöperatieve energieopwekking) voor in de plaats gekomen. 

Dit besluit heeft geen invloed op de deelnemers van project Raaijmakers Dat betekent dat u gedurende de looptijd van dit project (15 jaar) kunt blijven profiteren van het fiscale voordeel van de postcoderoosregeling.

Ja, u kunt u opnieuw inschrijven als participant in een van de projecten onder de SCE regeling en zodoende extra participaties kopen. Er wordt hierbij niet gekeken naar bestaande investeringen en/of eigen opwek. 

Het ligt in de lijn van de verwachting dat de energiebelasting op elektriciteit de komende tijd door de overheid verlaagd zal worden. In dat geval zal de besparing op de energierekening lager uitvallen. De huidige rendementsverwachting van 6% houdt rekening met eventuele toekomstige schommelingen van de energiebelasting.


Zie hiervoor ook ons investeringsmemorandum. Dit kunt u downloaden op de specifieke projectpagina's. In dit memorandum is opgenomen welke verwachting thans geldt voor de verlaging van de energiebelasting in de komende jaren.

De panelen zijn geplaats op het dak van de schuur van Ad Raaijmakers Akkerbouw en Gewasverzorging aan de Hagelaarweg 25 te Best.

De participaties zijn in principe overdraagbaar. Best Energie bemiddeld niet in dezen. De verantwoordelijkheid voor overdragen ligt geheel bij de eigenaar van de participaties. Bij overdracht moet het bestuur van Best Energie wel instemmen met de nieuwe deelnemer en alle relevante gegevens van de nieuwe eigenaar ontvangen. Best Energie zal proberen te bemiddelen in het vinden van een nieuwe deelnemer.

Als u verhuist binnen het postcoderoosgebied, dan kunt u uw participaties gewoon meenemen. Wanneer u verhuist naar een adres buiten het postcoderoosgebied, dan kunt u de participaties niet meenemen. U kunt dan de participaties verkopen aan de nieuwe bewoners van uw woning of de participaties overdragen aan een andere geïnteresseerde die wel binnen het postcoderoosgebied woont.

U kunt de gekochte participaties niet terug verkopen aan de coöperatie. De coöperatie kan namelijk zelf geen gebruik maken van het voordeel van de teruggave energiebelasting.

In een besluit dd. 16 juli 2021, heeft de staatssecretaris van Financiën met terugwerkende kracht goedkeuring verleend dat een opvolger van een bestaande deelnemer in een postcoderoosproject – wiens lidmaatschap eindigt – in de plaats mag treden van dat lid.

Zo kunnen nieuwe leden dus participaties van vertrekkende leden overnemen.

Door de beëindiging van de oude postcoderoosregeling was het tot dusverre niet meer mogelijk om participaties over te dragen maar dat probleem is met dit besluit opgelost.